Plysky ravlyky z yablukamy, korytseyu ta arakhisovoyu pastoyu