Hrushi, vysnazheni v chervonomu vyni z nizhnym myhdalʹnym kremom