Rulet z yablukom ta arakhisovoyu pastoyu (vehansʹkyy)